1. Administratorem danych osobowych jest KWW Nasza Gmina Nasz Powiat, Regon 527 642 035, NIP 98 60 26 23 65. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby realizacji usług związanych z wizytą użytkownika na stronie oraz na podstawie danych uzyskanych od potencjalnych sponsorów. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe dbając w najwyższym stopniu o interes użytkowników oraz zgodnie z prawem i założonym celem.
 3. Wszystkie przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest udzielona przez nich zgoda, która może w każdej chwili zostać wycofana.
 4. Usługodawca jest administratorem danych swoich użytkowników. Zbierane przez Administratora dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego.
 5. Przekazanie tych danych jest niezbędne do przygotowania rejestru wpłat.
 6. Zebrane dane są wykorzystywane w celu prowadzenia rejestru wpłat.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 9. W celu wykonywania naszej działalności może zachodzić potrzeba przekazania danych do innych podmiotów tj. firma księgowa.
 10. Dane osobowe użytkowników mogą zostać także przekazane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy podatkowe, organy wymiaru sprawiedliwości).
 11. Dane osobowe użytkowników są przekazywane do momentu zakończenia prowadzenie rejestru wpłat lub momentu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 12. Ponadto każdy użytkownik ma prawo do wglądu swoich danych, a także ich modyfikacji, ograniczania przetwarzania i usuwania.
 13. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@naszagminanaszpowiat.pl.
 14. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 15. Administrator wykorzystuje pliki cookies. W przypadku pierwszych odwiedzin na naszej stronie internetowej zostaną Państwo o tym poinformowani. Użytkownik może zablokować pliki cookies, co spowoduje, że nie będzie mógł w pełni korzystać ze strony internetowej.
 16. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 17. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 18. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administatora w celu optymalizacji działań.
 19. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 21. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).